STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 2351/SLĐTBXH-QLLVXH Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh (0 góp ý)

Từ 30/10/2023

Đến 15/11/2023

2 728/TT.HĐTĐKT Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (0 góp ý)

Từ 27/10/2023

Đến 31/10/2023

3 1761/SKHCN-QLKHCN Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 23/10/2023

Đến 26/10/2023

4 1759/SKHCN-TCĐLCL Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 23/10/2023

Đến 25/10/2023

5 1909/SNV-XDCQ Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước (lần 2) (0 góp ý)

Từ 15/09/2023

Đến 22/09/2023

6 2955/SGDĐT-GDTHMN Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ công tác xóa nù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (0 góp ý)

Từ 07/09/2023

7 2183/STNMT-CCQLĐĐ Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý (0 góp ý)

Từ 29/08/2023

Đến 08/09/2023

8 283/VPĐP Lấy ý kiến đóng góp về thông tin công bố huyện Đồng Phú đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (0 góp ý)

Từ 28/08/2023

Đến 31/08/2023

9 1615/SLĐTBXH-LĐVL Góp ý dự thảo Quyết định ban hành mức chi đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 15/08/2023

Đến 26/08/2023

10 1684/SNV-CCHC Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí “Chính quyền thân thiện” (0 góp ý)

Từ 11/08/2023

Đến 20/08/2023

11 1698/STNMT-CCQLĐĐ Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 12/07/2023

Đến 18/07/2023

12 1815/SXD-QLXD Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 14/06/2023

Đến 23/06/2023

13 1768/SGDĐT-GDTHMN Lấy ý kiến đóng góp về tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 4 (0 góp ý)

Từ 06/06/2023

Đến 12/06/2023

14 1112/STNMT-CCQLĐĐ Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (0 góp ý)

Từ 16/05/2023

Đến 24/05/2023

15 394/TT.HĐTĐKT-NV1 Lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Thị Mương, ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản (0 góp ý)

Từ 09/05/2023

Đến 15/05/2023

16 1315 /SGDĐT-GDTrH Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 08/05/2023

Đến 05/06/2023

17 711/SLĐTBXH-QLLVXH Dự thảo quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 25/04/2023

Đến 25/05/2023

18 370/TT.HĐTĐKT-NV1 Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 1 năm 2023 (0 góp ý)

Từ 25/04/2023

Đến 06/05/2023

19 703/SLĐTBXH-QLLVXH Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 25/04/2023

Đến 25/05/2023

20 361/TT.TĐTĐKT Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (0 góp ý)

Từ 21/04/2023

Đến 25/04/2023

21 346/TT.HĐTĐKT-NV1 Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2023 (0 góp ý)

Từ 17/04/2023

Đến 28/04/2023

22 512a/SNN-VP Dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 15/03/2023

Đến 17/04/2023

23 807/STC-GCS Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 29/03/2023

Đến 15/04/2023

24 .../2024/QH15 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (0 góp ý)

Từ 01/03/2023

25 266/SLĐTBXH-QLLVXH Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước" (0 góp ý)

Từ 24/02/2023

Đến 24/03/2023

26 282/SLĐTBXH-LĐVL Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi điều tra thu thập, lưu trữ tông hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (0 góp ý)

Từ 24/02/2023

Đến 24/03/2023

27 170/NQ-CP Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (0 góp ý)

Từ 03/01/2023

Đến 15/03/2023

28 4080/SGDĐT-VP Lấy ý kiến dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023” (0 góp ý)

Từ 27/12/2022

Đến 28/01/2023

29 2379/SLĐTBXH-NCC Dự thảo Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 30/11/2022

Đến 30/12/2022

30 2730/STNMT-CCQLĐĐ Lấy y kiến, góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 (lần 9) (0 góp ý)

Từ 23/11/2022

Đến 26/11/2022

31 2124/SLĐTBXH-QLLVXH Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 26/10/2022

Đến 26/11/2022

32 2984/SGDĐT-GDTrH Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 05/10/2022

Đến 12/10/2022

33 2009/STNMT-CCQLĐĐ Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 09/09/2022

Đến 15/09/2022

34 463/TT.HĐTĐKT Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2022 (0 góp ý)

Từ 07/09/2022

Đến 20/09/2022

35 443/TT.TĐTĐKT Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (0 góp ý)

Từ 26/08/2022

36 1627/SLĐTBXH-QLLVXH Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022-2025 (0 góp ý)

Từ 23/08/2022

Đến 22/09/2022

37 2162/SGDĐT-GDTHMN Lấy ý kiến dự thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 3 (0 góp ý)

Từ 04/08/2022

Đến 12/08/2022

38 1004/SKHĐT-TH Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (0 góp ý)

Từ 03/06/2022

Đến 17/06/2022

39 1267/SGDĐT-GDTrH Đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước” tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022 (0 góp ý)

Từ 17/05/2022

40 188/BDT-KHTH Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 20/05/2022

Đến 25/05/2022

41 1243/SGDĐT-GDTHMN Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh
(0 góp ý)

Từ 16/05/2022

Đến 20/05/2022

42 1240/SGDĐT-VP Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023 (0 góp ý)

Từ 16/05/2022

Đến 15/06/2022

43 784/SLĐTBXH-NCC Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, các đối tượng chính sách người có công khi từ trần (0 góp ý)

Từ 08/05/2022

Đến 20/05/2022

44 276/TT.HĐTĐKT Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022 (0 góp ý)

Từ 05/05/2022

Đến 16/05/2022

45 1362/SYT-NV Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” (0 góp ý)

Từ 23/04/2022

46 162/TT.HĐTĐKT Lấy ý kiến nhân dân đối với 7 tập thể dự kiến đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021 (0 góp ý)

Từ 10/03/2022

Đến 17/03/2022

47 2127/SNN-VP Quy định về chính sách “Hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (0 góp ý)

Từ 25/10/2021

Đến 29/10/2021

48 2680/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 15/10/2021

Đến 15/11/2021

49 1997 Công văn số 1997/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 15/10/2021 góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (Lần 2) (0 góp ý)

Từ 14/10/2021

Đến 14/11/2021

50 1977 Công văn số 1977/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 13/10/2021 xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

Từ 13/10/2021

Đến 13/11/2021

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,760
  • Hôm nay18,381
  • Tháng hiện tại3,193,901
  • Tổng lượt truy cập317,255,054
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây