Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1928/QĐ-UBND 10/09/2014 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp cửa khẩu huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
52 1847/QĐ-UBND 28/08/2014 V/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến năm 2020
53 1846/QĐ-UBND 28/08/2014 V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
54 1805/QĐ-UBND 21/08/2014 V/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
55 1688/QĐ-UBND 05/08/2014 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Tân Thanh
56 1651/QĐ-UBND 30/07/2014 V/v phê duyệt dự toán Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ Dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết
57 1488/QĐ-UBND 07/07/2014 V/v ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
58 1458/QĐ-UBND 01/07/2014 V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
59 1426/QĐ-UBND 30/06/2014 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
60 1422/QĐ-UBND 29/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
61 1366/QĐ-UBND 11/03/2019 V/v điều chỉnh diện tích dự án "Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú"
62 1345/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
63 1338/QĐ-UBND 23/06/2014 v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
64 1341/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
65 1342/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường An Lộc, thị xã Bình Long
66 1343/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phước Long, thị xã Phước Long
67 1346/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Thủy, thị xã Phước Long
68 1349/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Phước Tín, thị xã Phước Long
69 1348/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thác Mơ, thị xã Phước Long
70 1347/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Long Giang, thị xã Phước Long
71 1367/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tỉnh Bình Phước
72 1339/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
73 1340/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Đức, thị xã Bình Long
74 1334/QĐ-UBND 19/06/2014 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
75 20/TB-STNMT 25/05/2014 Thông Báo V/v khai thác, sử dụng bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, mô hình độ cao và bản đồ địa hình số tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm; tỷ lệ 1:50.000; 1:50.000 tỉnh Bình Phước
76 1054/QĐ-UBND 25/05/2014 V/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
77 1061/QĐ-UBND 25/05/2014 V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
78 983/QĐ-UBND 13/05/2014 V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các lại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
79 964/QĐ-UBND 12/05/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
80 928/QĐ-UBND 07/05/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
81 929/QĐ-UBND 07/02/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
82 930/QĐ-UBND 07/05/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
83 834/QĐ-UBND 28/04/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Minh Hưng III- Cao su Bình Long, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
84 713/QĐ-UBND 09/04/2014 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
85 686/QĐ-UBND 06/04/2014 Phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
86 640/QĐ-UBND 30/03/2014 Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
87 483/QĐ-UBND 04/03/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản
88 438/QĐ-UBND 05/03/2014 Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2014
89 428/QĐ-UBND 03/03/2014 Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
90 6/CT-UBND 27/02/2014 V/v triển khai thi hành Luật Đất đai
91 38/QĐ-UBND 07/01/2014 Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
92 Số 804/ KH-STNMT 12/06/2013 Kế hoạch Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường năm 2013
93 67/2011/QĐ-UBND 17/07/2012 Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,208
  • Hôm nay93,039
  • Tháng hiện tại12,634,588
  • Tổng lượt truy cập361,301,699
Cơ quan ban hành
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây