Thông báo đấu giá tài sản 48 thửa đất tại TTHC thành phố Đồng Xoài, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thứ năm - 19/01/2023 08:08
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 18/01/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài
Địa chỉ: Đường 9 tháng 6, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá là:
- 48 thửa đất tại TTHC thành phố Đồng Xoài, phường Tân Phú,  thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bao  gồm:
STT Tên tài sản Diện tích
 ( m2)
Vị trí Gía khởi điểm Ghi chú
  Cụm N4-3, đường số 4 - Khu TTHC thành phố          
1  Tha s 1        367,0 Cm N4-3 2.719.797.000 Gíap đường số 4 và đường Nguyễn Hữu Huân ( đoạn nối dài)
2  Tha s 2        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
3  Tha s 3        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
4  Tha s 4        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
5  Tha s 5        362,8 Cm N4-3 2.463.074.000 giáp đường số 4 và đường quy hoạch ( hẻm bê tông)
6  Tha s 6        292,0 Cm N4-3 1.983.008.000 giáp đường số 4 và đường quy hoạch ( hẻm bê tông)
7  Tha s 7        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
8  Tha s 8        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
9  Tha s 9        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
10  Tha s 10        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
11  Tha s 11        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
12  Tha s 12        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
13  Tha s 13        300,0 Cm N4-3 1.856.402.000  
14  Tha s 20        299,8 Cm N4-3 1.854.377.000  
15  Tha s 21        299,5 Cm N4-3 1.853.364.000  
16  Tha s 22        299,1 Cm N4-3 1.851.676.000  
17  Tha s 23        298,7 Cm N4-3 1.850.326.000  
18  Tha s 24        298,4 Cm N4-3 1.848.976.000  
19  Tha s 25        322,4 Cm N4-3 1.995.801.000  
  Cộng 5.839,7   36.984.419.000  
  Cm N4-4, đường số 4 - Khu TTHC thành phố        
1  Tha s 1        244,9 Cm N4-4 1.818.531.000 giáp đường số 4 và hẻm bê tông
2  Tha s 2        254,2 Cm N4-4 1.887.589.000 giáp đường số 4 và hẻm bê tông
3  Tha s 3        278,1 Cm N4-4 2.058.007.000 giáp đường số 4 và hẻm bê tông
4  Tha s 4        298,7 Cm N4-4 1.852.014.000  
5  Tha s 5        298,8 Cm N4-4 1.852.351.000  
6  Tha s 6        298,8 Cm N4-4 1.852.351.000  
7  Tha s 7        298,9 Cm N4-4 1.852.689.000  
8  Tha s 8        299,0 Cm N4-4 1.853.027.000  
9  Tha s 9        299,0 Cm N4-4 1.853.027.000  
10  Tha s 10        299,1 Cm N4-4 1.853.364.000  
11  Tha s 11        299,1 Cm N4-4 1.853.364.000  
12  Tha s 12        299,2 Cm N4-4 1.853.702.000  
13  Tha s 13        299,3 Cm N4-4 1.854.039.000  
14  Tha s 16        299,4 Cm N4-4 1.854.377.000  
  Cộng 4.066,5   26.148.432.000  
  Cụm N4-5, đường số 4 - Khu TTHC thành phố        
1  Tha s 9b        137,5 Cm N4-5 1.227.665.000  
2  Tha s 10a        137,6 Cm N4-5 1.228.128.000  
3  Tha s 10b        137,6 Cm N4-5 1.228.128.000  
4  Tha s 11a        137,8 Cm N4-5 1.229.055.000  
5  Tha s 11b        137,8 Cm N4-5 1.229.055.000  
6  Tha s 12a        137,9 Cm N4-5 1.229.518.000  
7  Tha s 12b        138,0 Cm N4-5 1.229.981.000  
  Cộng 964,2   8.601.530.000  
   Cụm L1-1, đường số 4 - Khu TTHC thành phố     1.192,6      
1  Tha s 16 159,7 Cm L1-1 1.380.544.000  
2  Tha s 18 145,6 Cm L1-1 1.265.190.000  
3  Tha s 19 145,6 Cm L1-1 1.265.190.000  
4  Tha s 20 145,5 Cm L1-1 1.264.726.000  
5  Tha s 21 145,5 Cm L1-1 1.264.726.000  
6  Tha s 22 145,5 Cm L1-1 1.264.726.000  
7  Tha s 23 145,5 Cm L1-1 1.264.726.000  
8  Tha s 24 159,7 Cm L1-1 1.388.883.000  
  Cộng 1.192,6   10.358.711.000  
  Tổng cộng 48 thửa 12.063   82.093.092.000  
Tài sản trên được đấu giá riêng lẻ từng lô
-  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
-  Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSDĐ.
-  Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND 30/11/2020; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của của UBND thành phố Đồng Xoài;
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước…).
4/ Tổng giá khởi điểm: 82.093.092.000đ ( Tám mươi hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu không trăm chín mươi hai  ngàn đồng)
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của từng lô.
Thời gian thu tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc là ngày 21/02; 22/02 và đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2023.
Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trong thời gian thông báo đấu giá là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
 6/ Thời gian bán hồ sơ ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả từ ngày 30/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/02/2023.
7/ Địa điểm bán hồ sơ ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả trả giá.
 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 02 ngày làm việc là ngày 07/02/2023 và ngày 08/02/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ đ/c Bắc (0913.118379) để được hướng dẫn xem tài sản.
9/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trường hợp tổ chức, cá nhân  không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá  thì  phải có văn bản ủy quyền, giới thiệu được ký tên, đóng  dấu của Tổ chức hoặc văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các tổ chức hành nghể công chứng, chứng thực chữ ký  tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định ( đối với cá nhân)
10/ Thời gian, địa điểm công bố giá
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/02/2023 tại  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
11/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 thửa ( lô)
12/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
13/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.
Gía trả tối thiểu bằng (=) Gía khởi điểm cộng (+) mười phần trăm (10 %) nhân ( x) Gía khởi điểm.
14/ Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân  thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013, có nhu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền, giới thiệu phải đúng quy định của pháp luật (văn bản ủy quyền phải có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng  hoặc tổ chức ủy quyền, giới thiệu tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó).
14.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá
- Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá, đồng thời có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Có đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Một tổ chức;  hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá. Nếu người khác đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  hợp lệ bao gồm:
- Đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Cam kết xem tài sản  và nộp tiền trúng đấu giá đúng quy định
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  và hộ khẩu nếu là hộ gia đình, cá nhân; Có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  của người đại diện theo pháp luật và Giấy phép đăng ký kinh nếu là tổ chức (phải  có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
- Nộp tiền hồ sơ  và tiền tiền đặt trước theo quy định
- Bỏ phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.
 
File đính kèm

Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây